Close
Close

I'm a boater! Email me yachts and information.


I accept YachtWorld's Terms of Use

YachtWorld Betingelser for brug (Revideret august 2017)

BEMÆRK! NEDENSTÅENDE SKAL LÆSES GRUNDIGT. DETTE ER KONTRAKT. SOM MODYDELSE FOR AT VI GIVER DIG ADGANG TIL YACHTWORLD.COMS TJENESTER OG WEBSTEDER, HERUNDER WEBSTEDER, DER KUN ER TILGÆNGELIGE FOR YACHTWORLD.COM-MEDLEMMER (UNDER ET BENÆVNTE "WEBSTEDERNE") INDVILLIGER DU I AT VÆRE BUNDET AF OG OVERHOLDE NEDENSTÅENDE BETINGELSER ("BETINGELSERNE FOR BRUG").

Webstedet ejes og drives af Boats Group ("YachtWorld.com"). Din brug af webstederne er underlagt disse betingelser for brug. Du bedes læse betingelserne nøje igennem. YachtWorld.com giver dig adgang til webstederne til gengæld for at du aftaler at overholde disse betingelser for brug. Ved at besøge eller benytte websteder aftaler du at overholde og at være juridisk bundet af disse betingelser for brug. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse betingelser for brug, bedes du lade være med at besøge eller bruge webstederne. Hvis du er et registreret medlem af YachtWorld.com ("medlem"), er din brug af webstederne desuden underlagt betingelserne i din YachtWorld serviceaftale ("serviceaftale") og den medlemspolitik, der findes for det område, der er forbeholdt medlemmerne.

YachtWorld.com forbeholder sig ret til efter eget valg at revidere betingelserne for brug når som helst. Du er ansvarlig for jævnligt at gennemse betingelserne for brug på webstederne for at gøre dig bekendt med evt. ændringer, der fra tid til anden måtte blive lavet. Ved at benytte webstederne, indvilliger du i at være bundet af evt. revisioner af vore betingelser for brug, som foretages fra tid til anden. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse revisioner, bedes du lade være med at besøge eller bruge webstederne.

YachtWorld.com kan efter eget valg uden varsel og til enhver tid standse til adgang til og brug af webstederne eller dele deraf.

Ejendomsret

Ingen del af webstederne må gengives, ændres, genudgives, kopieres, sendes eller distribueres i erhvervsøjemed, til brug for afledte værker eller til offentlig fremvisning i nogen form eller på nogen måde, medmindre det i øvrigt er tilladt i henhold til disse betingelser for brug og serviceaftalen.. Intet, der står i betingelserne for brug eller på webstedet kan fortolkes, som om det giver nogen tilladelse eller rettighed, udtrykkelig, underforstået, ved hindring eller på anden måde i henhold til nogen af YachtWorld.coms immaterielle rettigheder eller i henhold til nogen tredjemands immaterielle rettigheder.

YachtWorld.com vil offensivt håndhæve sine immaterielle rettigheder og andre juridiske rettigheder i lovens fulde omfang og vil offensivt forsøge at få skadeserstatning, fogedforbud, advokathonarer og føre straffesag, hvor det er relevant.Indhold

Alle rettigheder og adkomst til samt interesser i og til indholdet, der er vist på webstederne, herunder uden begrænsning webstedernes udseende og egenart, oplysninger, tekst, grafik, billeder, lyd- eller billedmateriale, logoer, designs, software, varemærker, servicemærker, udseende, varebetegnelser, URL samt kompilering, koordinering, udvælgelse, rækkefølge og arrangering af nogel af disse elementer ("Indhold"), tilhører eller anvendes med tilladelse fra YachtWorld.com og er beskyttet af USAs og international ophavsrets- og varemærkelovgivning.

YachtWorld.com kan ikke garantere for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af det indhold, der findes på disse websteder. Din brug eller tillid til oplysninger på webstederne er for egen risiko og brugeren alene er ansvarlig for undersøge sanfærdigheden, nøjagtigheden og fuldstændigheden ved disse oplysninger. Indholdet på webstederne er leveret for at gøre det lettere for brugeren, og det, at indholdet findes på webstederne, er ikke ensbetydende med, at YachtWorld.com står inde for oplysningerne.

Hverken brugeren eller dennes repræsentanter må kopiere, gengive, ændre, offentliggøre, transmittere, fremvise, udarbejde afledte værker af, indramme, lave udtræk af, oprette links til, gribe ind i eller distribuere indholdet under nogen form eller med noget middel, herunder uden begrænsning medlemmers materialer (som defineret heri) medmindre det udtrykkeligt er aftalt i disse betingelser for brug, evt. serviceaftale, evt. medlemspolitik eller udtrykkeligt bemyndiget på skrift af YachtWorld.com. Hverken brugeren eller dennes agenter må helt eller delvis anvende, ændre, tilpasse, bytte om i sin rækkefølge eller på nogen måde udnytte noget indhold, herunder uden begrænsning medlemmers materialer, medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse betingelser for brug.

Enhver ubemyndiget brug eller udnyttelse af webstederne eller indholdet, herunder uden begrænsning medlemsmaterialer, herunder dataoversigter ("produktgruppeoptagelser") kan være en overtrædelse af bl.a. USAs og anden national og international ophavsretslovgivning, varemærkelovgivning, patentlovgivning, lovgivning om færdsel og ophold på fremmed ejendom, lovgivning om beskyttelse af personlige og offentliggjorte oplysninger, konkurrencelovgivning, bestemmelser og love om kommunikation, serviceaftalen og disse betingelser for brug og kan medføre civil- og strafferetslige sanktioner.

Medlemsmaterialer

Selvom medlemmerne beholder ejendomsretten til den oprindelige ordlyd/tekst, herunder kompilerede dataoversigter, fotos og andet arbejde, de fremsender til YachtWorld.com ("medlemsmaterialer"), ejer YacthWorld.com licensen til medlemsmaterialerne. Dertil kommer, at når først medlemsmaterialerne er offentliggjort på webstederne, bliver de en del af disse websteder og indholdet, der skal beskyttes af YachtWorld.com.

Hvis der under din brug af websteder bliver brug for brugerinformation indvilliger du i at give nøjagtige og fuldstændige brugeroplysninger til YachtWorld.com.

Massekopiering, udtræk (scraping), automatisk indsendelse af formularer,
Automatisk udarbejdelse af annoncer og anden ubemyndiget anvendelse

Uretmæssig brug af applikationer, programmer, protokoller, udstyr eller værktøjer på webstederne kan medføre en urimelig belastning af YachtWorld.coms infrastruktur og således sinke eller ødelægge karakteristika ved webstederne og forstyrre YachtWorld.coms og medlemmernes virksomhed.

Brugere af webstederne, herunder uden begrænsning medlemmerne og disses repræsentanter, må ikke kopiere, skaffe sig adgang til eller distribuere indhold, herunder bådannoncer og medlemsmaterialer ved at anvende programmer, værktøjer, applikationer, protokoller eller udstyr til fremstilling af automatiske kopier af noget indhold. Du indvilliger i, at hverken du eller dine repræsentanter vil anvende robotter, spidere, rovere, scrapers eller anden teknologi til datamining eller automatisk eller manuel proces til overvågning, caching, framing, maskering, dataudtrækning fra, kopiering eller distribution fra webstederne, indhold eller nogen del heraf medmindre det udtrykkeligt er bemyndiget på skrift af YachtWorld.com. Du indvilliger i at hverken du eller dine repræsentanter vil anvende noget program, værktøj, applikation, protokol eller udstyr til at foretage automatisk indlæsning af data på webstederne, herunder uden begrænsning, automatisering af HTTP SUBMIT i HTML-form på webstederne, eller at kopiere, udtrække eller fjerne indhold, data, information eller andet materiale fra webstederne i noget øjemed uanset om noget af indholdet, dataene, informationen eller andet materiale, der tages, bliver anvendt, redistribueret, transmitteret, offentligt fremvist, ændret, omformatteret eller kasseret. Du indvilliger i at hverken du eller dine repræsentanter vil anvende noget udstyr, software, protokol, værktøj, rutine eller proces til at beskadige, invalidere, hindre, forstyrre eller forsøge at beskadige, invalidere, hindre eller forstyrre webstederne, indholdet eller andre aktiviteter på webstederne i fungere korrekt. Du indvilliger i at hverken du eller dine repræsentanter vil foretage jer noget som efter YachtWorld.coms egen mening overbelaster eller påfører YachtWorld.coms infrastruktur en uforholdsmæssig stor belastning. Enhver uautoriseret brug af webstederne eller indholdet kan medføre retsforfølgelse, herunder uden begræsning, opsigelser af enhver brug af webstederne.

Adgang til områder forbeholdt medlemmerne

Kun medlemmerne og disse befuldmægtigede repræsentanter har tilladelse til at få adgang til områder, der er beskyttet af password, og som er forbeholdt medlemmerne af YachtWorld.coms websteder, herunder Boatwizard.com og soldboats.com ("Områder forbeholdt medlemmerne"), forudsat en sådan adgang i øvrigt er tilladt i henhold til disse betingelser for brug og serviceaftalen. Medlemmerne har ikke tilladelse til at dele deres password med ikke-medlemmer eller på anden måde give ikke-medlemmer ret til eller formidle adgang til områder, der er forbeholdt medlemmerne, hvis det medfører en misligholdelse af disse betingelser for brug eller serviceaftalen. Det er f.eks. forbudt medlemmerne at bemyndige tredjemand til at fungere som deres agent/repræsentant og derved opnå adgang til områder forbeholdt for medlemmerne, hvis agenten/repræsentanten dermed ifølge YachtWorld.coms egen afgørelse får nogen kommerciel fordel og/eller forstyrrer YacthWorld.coms virksomhed ved at komme ind på områder forbeholdt medlemmerne. Personer, som uden skriftlig bemyndigelse fra YachtWorld.com gør forsøg på at få adgang til eller som kommer ind på områder forbeholdt medlemmerne, eller som på anden måde misligholder disse betingelser for brug kan blive retsforfulgt, herunder uden begrænsning, blive genstand for opsigelse af enhver brug af webstederne.Begrænset tilladelse

Besøgende gives hermed ikke-eksklusiv, uoverdragelig, uigenkaldelig, begrænset tilladelse til at se, udskrive og distribuere indholdet på webstederne forudsat en sådan brug efter YachtWorld.coms egen vurdering: (a) ikke forstyrrer, ødelægge eller udnytter YachtWorld.coms virksomhed; (b) ikke overbelaster eller påfører YachtWorld.coms infrastruktur en uforholdsmæssig stor belastning; (c) ikke anvendes i forbindelse med eller til fordel for nogen kommerciel eller konkurrerende virksomhed, herunder begrænsning profitskabende og ikke-profitskabende annoncevirksomhed; (d) ikke udgør en ubemyndiget brug eller praksis, som misligholder disse betingelser for brug, eventuel serviceaftale eller eventuel medlemspolitik; (e) ikke fjerner, ændrer eller tilslører nonven ophavsrets- eller varemærkemeddelelse, navn, mærke, logo, URL, indhold eller medlemsmaterialer, herunder uden begrænsning firmanavn, kontaktoplysninger, mærker, logoer eller URL'er, eller framer noget indhold og (f) ikke overtræder gældende lovgivning eller bestemmelser. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri er forbeholdt YachtWorld.com.

Interaktive områder

Personen fra hvem den besøgendes materiale stammer er eneansvarlig for alle oplysninger, data, tekster eller andre materialer, herunder uden begrænsning medlemsmaterialer, der er opsat af webstedernes besøgende eller medlemmerne hvor som helst på webstederne ("besøgendes materialer"), herunder uden begrænsning fora, De Gule Sider for både, medlemmers websteder, member web sites, sider for skibserhvervet, bådannoncer eller andre interaktive områder (samlet "interaktive områder"). YachtWorld.com kontrollerer ikke de besøgendes materialer som opsættes i de interaktive områder og garanterer som sådan ikke for disse materialers nøjagtighed, integritet eller kvalitet. Besøgendes materialer, der opsættes i de interaktive områder er ikke fortrolige og YachtWorld.com må brug eller genbruge disse materialer efter eget valg. YachtWorld.com kan og vil ikke overvåge alt der opsættes i de interaktive områder, men forbeholder sig ret (uden forpligtelser hertil) til at slette, flytte eller redigere de bidrag, man får kendskab til og som anses for at være uacceptable eller upassende, det være sig af juridiske eller andre grunde. VED AT OPSÆTTE, UPLOADE ELLER TRANSMITTERE OPLYSNINGER ELLER INDHOLD TIL WEBSTEDERNE, GARANTERER OG ERKLÆRER DU, AT DU EJER ELLER PÅ ANDEN MÅDE HAR FAKTISK RÅDIGHED OVER ALLE RETTIGHEDER OG SÅDANT INDHOLD. YACHTWORLD.COM HÆFTER IKKE OG HAR IKKE NOGET ANSVAR FOR WEBSTEDERNES BESØGENDE ELLER MEDLEMMER ELLER ANDEN PERSON ELLER ENHED, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG ELLER TILLID TIL MATERIALER, DER OPSAT AF WEBSTEDERNES BESØGENDE LLER MEDLEMMER PÅ WEBSTEDERNE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, HÆFTELSE FOR ENHVER FEJL, UNDLADELSE, MANGLENDE TILGÆNGELIGHED ELLER AFGIVELSE AF VILDLEDENDE ELLER MANGELFULDE OPLYSNINGER OM SÅDANNE MATERIALER.

Andre restriktioner for brug

Enhver besøgende og medlem af webstederne indvilliger i ikke at ville anvende webstederne eller indholdet til:

 1. at overtræde lokale, statslige, nationale eller internationale love, regler eller bestemmelser;
 2. Sende, uploade eller transportere indhold, gæstemateriale, kundemateriale, information eller materiale om både eller andre fartøjer, der ligger i lande eller regioner, der er genstand eller mål for USAs omfattende økonomiske sanktioner (herunder men ikke begrænset til Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien og den ukrainske Krim-region) eller med enkeltpersoner eller juridiske personer, der er navngivet på forbudslister, der administreres under amerikanske, EU eller relevante EU-medlemsstaters sanktionslove eller eksportbegrænsningslove (i det følgende "eksportbegrænsningslove"), herunder men ikke begrænset til listen over særligt navngivne statsborgere og blokerede personer udfærdiget af det amerikanske finansministerium, kontoret for kontrol med udlandsaktiver og EUs konsoliderede liste eller med enkeltpersoner eller juridiske personer, der samlet set, dvs. 50 % eller mere, ejes eller styres af sådanne personer, i hvert enkelt tilfælde i det omfang sådanne handler eller transaktioner er i strid med sanktionslove eller eksportbegrænsningslove. Enhver annonce, der krænker ovenstående, kan fjernes af Yachtworld.
 3. at opsætte, uploade eller transmittere besøgendes materialer eller medlemsmaterialer, der krænker eller misligholder tredjemands immaterielle rettigheder, herunder uden begrænsning varemærke-, ophavsretlige, patent- og branchehemmelighedsrettigheder;
 4. at opsætte, uploade eller transmittere indhold, information eller materiale, der krænker andres beskyttelse af personlige eller offentliggjorte oplysninger;
 5. at opsætte, uploade eller transmittere indhold, information eller materialer, som du ved eller har grund til at vide er falsk eller vildledende;
 6. at opsætte, uploade eller transmittere til YachtWorld.com eller dens søsterselskaber falske, ufuldstændige, unøjagtige eller vildledende forbrugeroplysninger;
 7. at opsætte, uploade eller transmittere indhold, information eller materialer, der er ulovlige, frastødende, ærekrænkende, truende, chikanerende, grove, hadefulde, skadetilføjende, injurierende, ærekrænkende, bagtaleriske, vulgøre, indtrængende på andres privatliv, racistiske, etniske eller på anden måde frastødende eller blamerende for tredjemand;
 8. at opsætte, uploade eller transmittere indhold, information eller materialer, der er beskyttet af en fortrolighedsaftale eller som du ikke har ret til at opsætte, uploade eller transmittere i henhold til loven eller i følge en kontrakt;
 9. at opsætte, uploade eller transmittere kædebreve, junkmail, pyramideordninger, spam eller andre former for annoncer eller opsøgende salg;
 10. udgive sig for at være en anden person, det være sig tredjemand eller en YachtWorld.com repræsentant eller ordstyrer; eller fejlagtigt angive eller på anden måde give et misvisende billede af webstedernes besøgendes eller medlemmernes forbindelse til en person eller enhed;
 11. at udvise en adfærd, der begrænser en anden person i at bruge eller anvende webstederne eller indholdet;
 12. beskæftige sig med dataudtræk (scraping), database-scraping eller anden aktivitet med henblik på at få indhold, data, bådannoncer eller anden information i misligholdelse af disse betingelser for brug, eventuel serviceaftale, eventuel medlemspolitik eller lovgivning;
 13. at udvise en adfærd, der efter YachtWorld.coms mening overtræder nogen lov eller udsætter YachtWorld.com eller nogen af dennes søsterselskaber eller associerede selskaber, kunder eller leverandører for hæftelse eller skade af nogen art;
 14. at ændre, slette, forstyrre eller på anden måde ødelægge nogen del af webstederne;
 15. at gavne en konkurrent til YachtWorld.com eller nogen af dennes søsterselskab eller associerede selskaber;
 16. at beskæftige sig med eller bruge i forbindelse med kommerciel virksomhed, medmindre det udtrykkeligt er aftalt heri;
 17. at transmittere eller på anden måde gøre indhold tilgængeligt, som du ikke har ret til at transmittere eller på anden måde gøre tilgængeligt i henhold til lovgivningen, kontrakt eller betroede forhold;
 18. at transmittere indhold, der indeholder virus, trojanske heste eller anden computerkode, -filer eller programmer, konstrueret til at forstyrre, ødelægge, udslette eller begrænse funktionaliteten ved computersoftware eller -hardware eller telekommunikationsudstyr eller som på anden måde forstyrrer eller afbryder webstederne eller servere eller netværk knyttet til webstederne;
 19. at transmittere indhold, der indholder orm, trapdoor- eller backdoor-funktioner, der ville give ubemyndigede personer adgang til webstederne, YachtWorld.com-software, -hardware, computermiljøer eller -netværk eller som kunne slette data eller programmer.

Enhver brug af webstederne eller adfærd, der misligholder disse betingelser kan medføre retsforfølgelse, herunder uden begrænsning YachtWorld.coms omgående afbrydelse af din adgang til webstederne.Fortrolighed

Din fortrolige brug af webstederne kan ikke garanteres af yachtworld.com. Yachtworld.com fraråder dig at sende eller opsætte oplysninger, som du anser for at være fortrolige eller beskyttelsesværdige gennem webstederne, og yachtworld.com er ikke ansvarlig for skade, som du eller en anden måtte forårsage eller blive pådraget som følge af misligholdelse af fortroligheden i forbindelse med din brug af webstederne. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, har yachtworld.com ingen forpligtelse til at holde oplysninger eller materialer, du har sendt os, fortroligt. Ved at sende yachtworld.com oplysninger eller materialer, giver du yacthworld.com en ubegrænset, evig, uigenkaldelig ikke-eksklusiv tilladelse til at anvende, reproducere, fremvise, udøve, ændre, oprette afledte værker fra, transmittere og distribuere disse materialer eller oplysninger, og du indvilliger ligeledes i, at yachtworld.com frit kan anvende de ideer, koncepter, viden eller teknikker, som du sender til yacthworld.com til ethvert formål. Vi henviser til vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for flere oplysninger om vores indsamling, brug og offentliggørelse af forbrugernes ikke-offentlige, personlige oplysninger.

Der afgives ingen oplysninger eller garantierklæringer

Din brug af eller tillid til indholdet, herunder medlemmers materialer, besøgendes materialer og anden information, der er stillet til rådighed på webstederne, er for egen risiko. Webstederne kan indeholde unøjagtigheder, forældede oplysninger, mangler, udeladelser og/eller andre fejl. YACHTWORLD.COM FREMSÆTTER IKKE NOGEN UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE OPLYSNINGER ELLER GARANTIERKLÆRINGER VEDRØRENDE NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, BETIMELIGHEDEN, TILGÆNGELIGHEDEN, TILSTRÆKKELIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN, KORREKTHEDEN, SANDFÆRDIGHEDEN ELLER VÆRDIEN AF WEBSTEDERNE, INDHOLDET, MEDLEMSMATERIALERNE, BESØGENDES MATERIALER ELLER ANDEN INFORMATION, DER ER TILGÆNGELIG PÅ WEBSTEDERNE. Yachtworld.com forbeholder sig ret til at ændre de oplysninger, der vises på webstederne, men påtager sig ingen forpligtelser til at ændre eller ajourføre sådanne oplysninger. Evt. Indhold eller andet materiale, der er downloadede eller på anden måde hentet ved brug af webstederne er op til din egen skønsmæssige vurdering og risiko og du er eneansvarlig for enhver skade, som dit computersystem eller tab af data, som er en følge af downloadningen af sådant materiale. ALT INDHOLD OG MATERIALE PÅ WEBSTEDERNE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, MEDLEMSMATERIALER, BESØGENDES MATERIALER, INFORMATION, DATA, TEKST, FOTOGRAFIER, DOKUMENTER OG GRAFIK, TILVEJEBRINGES SOM BESET OG MED FORBEHOLD FOR ALLE FEJL. YACHTWORLD.COM FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKT OG/ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN UDEN BEGRÆNSNING DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING IMMATERIELLE RETTIGHEDER AF ENHVER ART).

Brugere af webstederne bør ikke fæste deres lid til meninger, der er udtrykt på webstederne, når de gør forretninger eller træffer økonomiske, personlige eller andre beslutninger.

Ansvarsbegrænsning

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HÆFTER YACHTWORLD.COM, YACHTWORLD.COMS BETROEDE MEDARBEJDERE, ANSATTE, LEVERANDØRER, UNDERLEVERANDØRER, ANDRE LEVERANDØRER, AGENTER ELLER REPRÆSENTANTER, SØSTERSELSKABER ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, EFTERFØLGERE ELLER BESKIKKEDE OVER FOR NOGEN PART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, ØKONOMISK, PØNALERSTATNING, SÆRLIG ERSTATNING ELLER ERSTATNING FOR FØLGESKADER, TAB AF GOODWILL ELLER TAB AF FORTJENESTE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER TILLIDEN TIL WEBSTEDERNE ELLER BRUGEN AF ELLER TILLIDEN TIL ET TILKNYTTET WEBSTED, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER HÆFTELSE, SOM SKYLDES KONTRAKTBRUD, MISLIGHOLDELSE ELLER ANDEN LOVFÆSTET, KONTRAKTLIG OG/ELLER ERSTATNINGSANSVAR UDEN FOR KONTRAKT, SELVOM YACHTWORLD.COM UDTRYKKELIGT ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADESERSTATNING. UDTRYKKET "DAMAGES" (SKADESERSTATNING) OMFATTER UDEN BEGRÆNSNING ADVOKATSALÆR, TABT FORTJENESTE AF ENHVER ART, DRIFTSTAB OG TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PÅ INFORMATIONSBEHANDLINGSSYSTEMER. YACTHWORLD.COM FRALÆGGER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT ANSVAR I HENHOLD TIL STRAFFE- OG CIVILRETSLIGE LOVE VEDRØRENDE INJURIER, KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER, BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, UTUGTIGHED ELLER ANDRE LOVOMRÅDER, DER SKYLDES BRUGEN ELLER TILGÆNGELIGHEDEN AF TREDJEMANDS OPLYSNINGER ELLER IMMATERIELLE RETTIGHEDER, MEDLEMMERS MATERIALER, BESØGENDES MATERIALER, ELLER ERKLÆRINGER ELLER UDTALELSER OPSAT PÅ WEBSTEDERNE.

Skadesløsholdelse

DU INDVILLIGER I AT SKADESLØSHOLDE, FORSVARE OG FRIHOLDE YACHTWORLD.COM, DENNES SØSTERSELSKABER OG ASSOCIEREDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, AGENTER OG REPRÆSENTANTER, BETROEDE MEDARBEJDERE, ANSATTE, LEVERANDØRER OG ANDRE LEVERANDØRER, EFTERFØLGERE OG BESKIKKEDE FOR OG OVER FOR ETHVERT KRAV OG HÆFTELSE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ADVOKATSALÆR I RIMELIGT OMFANG, SOM SKYLDES: OPLYSNINGER, DER ER OPSAT, UPLOADEDE, TRANSMITTERET ELLER PÅ ANDEN MÅDE TILVEJEBRAGT AF DIG PÅ WEBSTEDERNE, YACHTWORLD.COM OG/ELLER DENNES SØSTERSELSKABER OG ASSOCIEREDE SELSKABER; ALLE OG ETHVERT KRAV OG HÆFTELSER OG FORPLIGTELSER SOM GØRES GÆLDENDE AF TREDJEMAND OVER FOR YACHTWORLD.COM OG SOM HIDRØRER FRA DIN BRUG AF WEBSTEDERNE ELLER INDHOLDET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, SOM HIDRØRER FRA NOGEN BESLUTNING ELLER TRANSAKTION, DER ER FORETAGET I HENHOLD TIL WEBSTEDERNE ELLER INDHOLDET; OG ETHVERT OG ALLE KRAV, HÆFTELSE ELLER FORPLIGTELSE, SOM SKYLDES DIN ELLER TREDJEMANDS URIGTIGE ELLER MISVISENDE OPLYSNINGER, MISLIGHOLDELSE, FORSÆTLIGE EMBEDSMISBRUG, KONTRAKTBRUD ELLER MANGLENDE OPFYLDELSE AF BESTEMMELSERNE ELLER FORPLIGTELSERNE I DENNE AFTALE ELLER FRA URIGTIGE ELLER MISVISENDE OPLYSNINGER FREMSAT AF DIG OVER FOR YACHTWORLD.COM ELLER TREDJEMAND.Varemærker

Navnene, varemærkerne, servicemærkerne, handelsnavnene, udseendet, domænenavnene og logoerne ("varemærkerne"), der er vist på webstederne, er varemærker, der tilhører Boats Group eller disses respektive ejere. Du må ikke bruge nogen af varemærkerne uden at indhente udtrykkelig skriftlig tilladelse på forhånd fra YacthWorld.com eller dennes respektive ejere.

Links

Webstederne har linke til andre websteder, der er fuldstændig uafhængige af vore websteder. YachtWorld.com afgiver ingen erklæring eller garanti for indhold, ejendomsret eller lovlighed af sådanne linkede websteder. Under ingen omstændigheder kan et link til et andet websted opfattes som at YachtWorld.com giver sin opbakning til det pågældende websted, produkter eller tjenester, der er beskrevet derpå eller for sandfærdigheden af indholdet på det pågældende site. Besøgende og medlemmer på sites skal også være bevidst om at sådanne linkede websteder kan have erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger og/eller betingelser for brug, der adskiller sig dem hos YachtWorld.com.

Opsigelse af brug

YachtWorld.com forbeholder sig ret til med omgående virkning og uden varsel at opsige ethvert medlems brug af webstederne ved at afbryde de pågældende medlems adgang til områder forbeholdt medlemmer, såfremt YachtWorld.com efter eget skøn finder ud af at nævnte medlems brug af webstedet ikke er overensstemmende med betingelserne for brug eller serviceaftalen eller overtræder lokal, statslig, national eller international lovgivning, forstyrrer andres brug af webstederne eller har en negativ indvirkning på driften af YachtWorld.coms virksomhed eller dens søsterselskabers eller associerede selskabers eller datterselskabers drift.

Juridiske anliggender i øvrigt gælder kun for brugere i Nord- og Sydamerika

Disse betingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i Virginia uden at give kraft til dens principper fra international privatret. Enhver tvist eller uoverensstemmelse der hidrører fra betingelserne for brug skal være underlagt forbundsdomstolene i USA og/eller staten Virginias domstoles enekompetence og værnetinget for sådanne tvister der udelukkende i Miami, Florida, USA. Betingelserne for brug (og ligeledes serviceaftalen og medlemspolitikkerne, for så vidt angår medlemmer) udgør hele aftalen vedrørende din adgang til og brug af webstederne. Enhver bestemmelse i betingelserne for brug, som af en kompetent domstol fastsættes som værende ikke-eksigibel i ethvert retssystem kan udskilles fra betingelserne for brug i den pågældende jurisdiktion på enhver måde, der gør det resterende bestemmelser i betingelserne for brug ugyldige. Den manglende eksigibilitet af en bestemmelse i en given jurisdiktion gør ikke den pågældende bestemmelse eksigibel i en anden jurisdiktion.

Juridiske anliggender i øvrigt - Gælder kun for brugere uden for Nord- og Sydamerika

Disse betingelser for brug er underlagt skal fortolkes i henhold til engelsk lov. Enhver tvist eller uoverensstemmelser som hidrører fra betingelser skal være underlagt de engelske domstoles kompetence. Betingelserne for brug, erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger (og for medlemmerne, medlemmernes serviceaftale og medlemspolitikken) udgør hele aftalen vedrørende din adgang til og brug af webstederne. Enhver bestemmelse i betingelserne for brug, som af en kompetent domstol fastsættes som værende ikke-eksigibel i ethvert retssystem kan udskilles fra betingelserne for brug i den pågældende jurisdiktion på enhver måde, der gør det resterende bestemmelser i betingelserne for brug ugyldige. Den manglende eksigibilitet af en bestemmelse i en given jurisdiktion gør ikke den pågældende bestemmelse eksigibel i en anden jurisdiktion.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er beskrevet i den pågældende erklæring. Vi anbefaler, at du gennemlæser erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for at sætte dig ind i den indsamlingspraksis YachtWorld.com har for information.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende YachtWorld.coms betingelser for brug, eller hvis du gerne vil orientere YachtWorld.com om mistanke om krænkelse af ophavsrettigheder eller varemærker eller anden uretmæssig brug af YachtWorld.coms immaterielle rettigheder, indhold eller webstederne, bedes du kontakte os på copyright@yachtworld.com.